5 กรกฎาคม 2020

การตรวจความพร้อมในการจัดสถานที่ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเปิดให้บริการเยี่ยมญาติ

ส่วนในการเปิดบริการเยี่ยมญาติ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา งวดที่ ๒ ที่องค์การเภสัชกรรมไม่มีผลิตและจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาด บรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงที่พักศาลาอเนกประสงค์ สำหรับผู้ต้องขัง แดน 5

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงเตียงนอน 2 ชั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง