29 พฤษภาคม 2020
ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ITA

จำนวนญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง

 

                                                   เดือน                                                 จำนวน
ธันวาคม 2562 6541 คน
มกราคม 2563 6855 คน
กุมภาพันธ์ 2563 6236 คน
มีนาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 360 คน