25 กันยายน 2021
ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ITA

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2564 คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 คลิก

ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2562(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กรกฎาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน สิงหาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กันยายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี