15 มกราคม 2021
ITA

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563 คลิก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 คลิก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 คลิก

ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2562(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กรกฎาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ITA

จำนวนญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง

 

                                                   เดือน                                                 จำนวน
ธันวาคม 2562 6541 คน
มกราคม 2563 6855 คน
กุมภาพันธ์ 2563 6236 คน
มีนาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 360 คน
เมษายน 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 178 คน
พฤษภาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 345 คน
มิถุนายน 2563 3897 คน
กรกฎาคม 2563 3970 คน