5 ตุลาคม 2022
ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 

ITA

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(คลิก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ที่ผ่านมา (คลิก)

ITA

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการเยี่ยม(คลิก)

พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560(คลิก)

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู็ต้องขังในเรือนจำ พ.ศ.2563(คลิก)

ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือน ตุลาคม 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กุมถาพันธ์ 2565(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มีนาคม 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

 

ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี