19 มกราคม 2022
ITA

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(คลิก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ที่ผ่านมา (คลิก)

ITA

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการเยี่ยม(คลิก)

พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560(คลิก)

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู็ต้องขังในเรือนจำ พ.ศ.2563(คลิก)

ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ITA

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2564 คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 คลิก