7 มิถุนายน 2023

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (คลิก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  (คลิก)

ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผน (ของหน่วยงาน) (ของกรมราชทัณฑ์)

รายงานการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)