29 พฤษภาคม 2020

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง


ทั้งนี้ญาติผู้ต้องขังสามารถส่งธนาณัติมาที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ เลขที่ 611 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 

ITA

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563 คลิก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 คลิก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 คลิก

ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2562(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)