5 กรกฎาคม 2020
ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ITA

จำนวนญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง

 

                                                   เดือน                                                 จำนวน
ธันวาคม 2562 6541 คน
มกราคม 2563 6855 คน
กุมภาพันธ์ 2563 6236 คน
มีนาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 360 คน
เมษายน 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 178 คน
พฤษภาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 345 คน