1 เมษายน 2023
ITA

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง(คลิก)

คู่มือป้องกันการฆ่าตัวตาย(คลิก)

คู่มือพัฒนาพฤตินิสัย(คลิก)

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วยคดี(คลิก)

ITA

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการเยี่ยม(คลิก)

พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560(คลิก)

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู็ต้องขังในเรือนจำ พ.ศ.2563(คลิก)

ITA

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2564 คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 คลิก

ITA

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (คลิก)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน