3 ตุลาคม 2023

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(คลิก)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(คลิก)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(คลิก)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(คลิก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(คลิก)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิก)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(คลิก)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(คลิก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(คลิก)
แผนป้องกันการทุจริต(คลิก)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี(คลิก)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(คลิก)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(คลิก)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(คลิก)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(คลิก)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(คลิก)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(คลิก)

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(คลิก)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(คลิก)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(คลิก)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(คลิก)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(คลิก)

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี(คลิก)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(คลิก)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(คลิก)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(คลิก)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิก)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(คลิก)
E-Service(คลิก)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง(คลิก)
ข้อมูลผู้บริหาร(คลิก)
อำนาจหน้าที่(คลิก)
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(คลิก)
ข้อมูลการติดต่อ(คลิก)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง(คลิก)
ข่าวประสัมพันธ์(คลิก)
Q&A(คลิก)
Social Network(คลิก)