1 เมษายน 2023

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(คลิก)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(คลิก)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(คลิก)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(คลิก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(คลิก)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิก)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(คลิก)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(คลิก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(คลิก)
แผนป้องกันการทุจริต(คลิก)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี(คลิก)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(คลิก)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(คลิก)