1 เมษายน 2023
ITA

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสรุป ตัวชี้วัดเรือนจำทั่วไป ของ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่
รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
น้ำหนัก
เหตุผล
ผู้ประเมิน
เบอร์โทร
1
ตัวชี้วัดที่ 1. จำนวนครั้งของการหลบหนีสำเร็จจากที่คุมขัง
5.00
8
0.4
2
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ สมควรได้รับการพิจารณาให้มีการพักการลงโทษ
5.00
8
0.4
นายพงษ์อภินันท์ จันกลิ่น
029673384
3
ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ทั้งหมดได้รับการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน
5.00
8
0.4
นายพงษ์อภินันท์ จันกลิ่น
029673384
4
ตัวชี้วัดที่ 4. จำนวนผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขังเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148
4.00
8
0.32
ผู้ต้องขังเสียชีวิตจากการตกจากเรือนนอน 1 ราย คือน.ช.สายทอง จันบัวลา เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62
5
ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ได้รับการติดตามในระบบ Care Support และอยู่ในสถานะการมีงานทำ
5.00
7
0.35
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละการติดตามและเอกสารประกอบครบถ้วน
นางสาว เบญจมาศ ศรีประวัติ นางสาว ศศิ คล่องวิถี(KPI-5) นาย ภคิน กิตติวรรณิต นาย ทัศนชัย โอฬารึก(KPI-
029673361
6
ตัวชี้วัดที่ 6. ระดับรายได้จากการฝึกอาชีพและการทำงานของผู้ต้องขัง ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของรายได้จากการฝึกวิชาชีพและการทำงานของผู้ต้องขัง
5.00
10
0.5
เพิ่มขึ้น 207.54
นางสาว เบญจมาศ ศรีประวัติ นางสาว ศศิ คล่องวิถี(KPI-5) นาย ภคิน กิตติวรรณิต นาย ทัศนชัย โอฬารึก(KPI-
029673361
7
ตัวชี้วัดที่ 6. ระดับรายได้จากการฝึกอาชีพและการทำงานของผู้ต้องขัง ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยของเงินรางวัลเฉลี่ยต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการทำงานและฝึกวิชาชีพ
4.00
10
0.4
108.27
นางสาว เบญจมาศ ศรีประวัติ นางสาว ศศิ คล่องวิถี(KPI-5) นาย ภคิน กิตติวรรณิต นาย ทัศนชัย โอฬารึก(KPI-
029673361
8
ตัวชี้วัดที่ 7. มูลค่าการสนับสนุนเฉลี่ยต่อเรือนจำที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ/ภาคประชาชน/เอกชน ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
5.00
10
0.5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.89
นางสาว เบญจมาศ ศรีประวัติ นางสาว ศศิ คล่องวิถี(KPI-5) นาย ภคิน กิตติวรรณิต นาย ทัศนชัย โอฬารึก(KPI-
029673361
9
ตัวชี้วัดที่ 8. จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
5.00
5
0.25
นางสาว สุธัญญา ผู้พัฒน์ (KPI-9)
029673349
10
ตัวชี้วัดที่ 9. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเร่งรัด ยุติปัญหาเอดส์ในเรือนจำ เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์
5.00
6
0.3
นางสาว สุธัญญา ผู้พัฒน์ (KPI-9)
029673349
11
ตัวชี้วัดที่ 10. จำนวนครั้งที่ตรวจค้นพบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ
5.00
5
0.25
12
ตัวชี้วัดที่ 11. จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ 8 ด้าน ที่เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน สามารถดำเนินการได้
5.00
5
0.25
ดำเนินการครบ 20 กิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
นายสถาพร พันธมิตร
029673442
13
ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101) ของกรมราชทัณฑ์
5.00
5
0.25
นางสาว สุธัญญา ผู้พัฒน์ (KPI-9)
029673349
14
ตัวชี้วัดที่ 13. ระดับความสำเร็จของระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการเงิน
5.00
5
0.25
นางสาวขวัญหทัย ศรีนาค
029673444-6
สรุปคะแนนถ่วงน้ำหนัก =
4.82
คิดเป็นร้อยละ
96.4

เห็นชอบผลคะแนน

อนุมัติผลคะแนน


ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
(พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล)
(พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ออกรายงาน ณ วันที่
11 มี.ค. 2563

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสงเสริมภาพลักษณ์ เสริมสร้างระเบียบวินัยข้าราชการในสังกัด ตลอดจนเป็นการมอบนโยบาย และสรุปเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
DSCN0463 DSCN0467DSCN0471 DSCN0479DSCN0478 DSCN0476DSCN0477DSCN0475DSCN0472 DSCN0481