15 มกราคม 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา งวดที่ ๒ ที่องค์การเภสัชกรรมไม่มีผลิตและจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ