23 ตุลาคม 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก