25 กันยายน 2021
ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2562(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กรกฎาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน สิงหาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน กันยายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)