1 เมษายน 2023

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของรัฐ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค๊ด ในภาพ